Reprodukční techniky

Autotypie – reprodukční technika, která simuluje plynulou změnu světlosti pomocí pravidelně rozmístěných tiskových bodů s různou velikostí. Nejtmavší odstíny – největší tiskové body, světlejší místa – menší tiskové body. Obrazy se rozloží na pravidelnou síť tiskových bodů: Síťování, rastrování (rastr). Obrazy jsou reprodukovány soutiskem několika tiskových barev, obvykle čtyř procesních barev CMYK.

Autotypické síťování – využívá se amplitudová modulace (AM) sítě, kdy je plocha obrazu rozdělena do pravidelné mřížky síťových buněk. Tónová hodnota udávaná v procetech popisuje míru zaplnění síťové buňky.

Lineatura rastru / frekvence rastru – vzdálenost středů sousedních tiskových bodů je dána hustotou sítě, která se vyjadřuje v počtu linek na centimetr (lpc – lines per cm), příp. na palec (lpi – lines per inch; 1 palec = 2,54 cm) Kvalitní reprodukce vyžadují i vyšší hustoty sítě. Při tisku větších formátů určených k pozorování z větších vzdáleností jsou dostačující i nižší hustoty sítě.

Digitální metody síťování a zobrazování tiskových bodů pomocí laserů v osvitových jednotkách. Rozlišení výstupního zařízení, tj. počet elementárních bodů na jeden palec (dpi – dots per inch) Pro kvalitní tisk by počet stupňů šedi neměl klesnout pod hodnotu 150, horní hranicí je obvykle hodnota 256.

Frekvenčně modulované (stochastické) síťování – příslušný počet elementárních bodů netvoří velký tiskový bod ve středu síťové buňky – body jsou do síťové buňky umísťovány pseudonáhodně (na základě matematického algoritmu).

Hybridní síťování – Slučuje v sobě výhody obou předchozích metod. Při síťování jsou použity oba typy modulace sítě v závislosti na tónové hodnotě.

Výtažkování obrazu – rozklad barevného obrazu do několika procesních barev. CMYK – čtyři procesní barvy, z ekonomického a kvalitativního hlediska se používá čtvrtý výtažek (K – Key, blacK)

Barevný gamut – může být při tisku čtyřmi procesními barvami nedostatečný. Je možné barvy mimo gamut reprodukova přímo tiskovou barvou daného odstínu.

Hexachrome – tiskne se šesti tiskovými barvami, kdy jsou barvy CMYK doplněny o oranžovou a zelenou.

Duplex – rozklad obrazu do dvou tiskových barev. Simulace dobových fotografií se specifickým barevným nádechem.

Natočení sítí – barevný tónový obraz je obvykle reprodukován soutiskem čtyř síťovaných obrazů v procesních barvách CMYK. Sítě pro jednotlivé výtažky bývají natočeny pod specifickými úhly. Moaré – pravidelné rušivé obrazce vznikají, pokud by byly všechny čtyři sítě natočeny obdobně.

Při použití frekvenčně modulovaného síťování nejsou tiskové body pravidelně uspořádány, a proto nebezpečí vzniku moaré nehrozí.

Existuje racionální síťování a iracionální síťování.